X
تبلیغات
زولا

چند منبع آموزش این زبان که بازدهی خوبی داشتن 

 

آموزش نوین زبان روسی ۱                                                 مولف : دکتر حسین لسانی 

آموزش نوین زبان روسی ۲                                                 مولف : دکتر حسین لسانی 

دستور تصویری زبان روسی                                               برگردان: دکتر علیرضا اکبری پور